Aktualności

Wzrost zapotrzebowania na usugi transportowe w Polsce.
dodane 2013-06-26

W pierwszym kwartale 2013 roku nastpia wyrana poprawa na rynku uslug transportowych i logistycznych.
Rosncy popyt na tego rodzaju usugi jest spowodowany
zmianami w gospodarce wiatowej.
Zmiany te nastpiy wraz z pojawieniem si nowych
technologii w procesie zarzdzania oraz organizacji produkcji. 
 
To spowodowao e zarzdzanie logistyk produkcji i dystrybucji stalo si dla wikszoci przedsibiorstw nie lada wyzwaniem.  Presja redukcji kosztów firmy oraz tendencja do koncentracji na dziaalnoci kluczowej sprawiy, e funkcje transportowe i logistyczne coraz czciej powierzane s wyspecjalizowanym firmom.
W przypadku logistyki i magazynowania korzystanie z zasobów zewntrznych, a tym samym wspópraca z dowiadczonym operatorem logistycznym to doskonae rozwizanie zarówno dla wikszych jak i mniejszych przedsibiorstw. 

Najczciej w przypadku firm produkcyjnych które koncentruj si wycznie na produkcji,
przeniesienie organizacji i procesów zwizanych z logistyk na zewntrz firmy jest idealnym rozwizaniem. Tym samym outsourcing logistyczny staje si coraz bardziej popularny.
Znajduje to cakowite odzwierciedlenie w strategii operatorów logistycznych, którzy w obliczu nowych moliwoci s otwarci na oczekiwania klientów stale rozszerzajc swoje usugi.
Coraz popularniejsze staj si zintegrowane rozwizania logistyczne dopasowane
do indywidualnych potrzeb Klienta. Rosnca wymiana handlowa, liczne zagraniczne inwestycje stwarzaj liczne perspektywy dla rozwoju polskiego rynku usug transportowych i logistycznych. Rynek transportowy w Polsce wyranie poprawi si ze wzgldu na pooenie geograficzne naszego kraju.
Ogromny wpyw na ca sytuacj odegraa rosnca rola Europy rodkowo-Wschodniej jako miejsca gdzie zlokalizowane s najwiksze europejskie przedsibiorstwa.
Na stan infrastruktury transportowej w Polsce niewtpliwie miao wpyw nasze czonkostwo w Unii Europejskiej a co za tym idzie znaczne w zwizku z tym uzyskane fundusze.
Jak wynika z danych Ministerstwa Transportu wynika, e w latach 2007-2013 na ten cel zostao przeznaczonych okoo 120-150 mld zotych. Wraz z wejciem Polski do Unii Europejskiej wzrosa aktywno polskich firm w transporcie midzynarodowym.
 
Z raportu przygotowanego przez bankowoc korporacyjn  ING Bank Polska wynika, i firmy transportowe biorce udzia w badaniu dobrze oceniaj swoj sytuacj ekonomiczn i oczekuj w nadchodcym czasie jej wyranej poprawy.
Prawie 70% badanych przewiduje wzrost rynku w cigu 3 lat na poziomie powyej 5% a  jedna trzecia badanch firm zakada e wyniesie on powyej 10%.
Mamy nadziej, e korzystna koniunktura gospodarcza a tym samym stale rosnce
zapotrzebowanie na tego typu usugi bd otwiera nowe moliwoci dla operatorów
logistycznych i transportowych, co spowoduje jeszcze dynamiczniejszy rozwój rynku.