Aktualności

Wzrost zapotrzebowania na usugi transportowe w Polsce.
dodane 2013-06-26

W pierwszym kwartale 2013 roku nastpia wyrana poprawa na rynku uslug transportowych i logistycznych.
Rosncy popyt na tego rodzaju usugi jest spowodowany
zmianami w gospodarce wiatowej.
Zmiany te nastpiy wraz z pojawieniem si nowych technologii w procesie zarzdzania oraz organizacji produkcji. To spowodowao, e zarzdzanie logistyk produkcji i dystrybucji stalo si dla wikszoci przedsibiorstw nie lada wyzwaniem.
Presja redukcji kosztów firmy oraz tendencja do koncentracji na dziaalnoci kluczowej sprawiy, e funkcje transportowe i logistyczne coraz czciej powierzane s
wyspecjalizowanym firmom.
 
 

WIĘCEJ

Dodatkowa powierzchnia magazynowa
dodane 2013-06-26

Mio nam poinformowa Pastwa, i w czerwcu na potrzeby naszego kluczowego Klienta zwikszylimy powierzchnie magazynowe i rozszerzylimy zakres naszych usug.
Nasz dodatkowy magazyn liczy ok 1500 m kwadratowych powierzchni i jak dotychczasowy jest magazynem wysokiego skadowania wasn ramp rozkadunkow.

WIĘCEJ