Aktualności

Kondycja rynku transportowego a perspektywy na rok 2013
dodane 2013-08-19

W roku 2012, podobnie jak w dwóch poprzednich latach brana transportowa odnotowaa dynamiczny wzrost . Pomimo wielu czynników które mogy znacznie wpyn na osabienie firm brany TSL takich jak: rosnce ceny paliwa, wprowadzenie opat drogowych, wzrost cen serwisów i ubezpiecze a take pogarszajca si infrastruktura dróg krajowych, brana ta jednak nie wyhamowaa.

Podstawowym warunkiem do rozwoju i sprawnego dziaania caej gospodarki z branzy TSL jest stan liniowej i punktowej infrastruktury transportowej. Ogromna rol w finansowaniu zarówno przedsiwzi inwestycyjnych jak i modernizacyjnych odgryway i nadal odgrywaj rodki z Unii Europejskiej. Impulsem do takich modernizacji byo niewtpliwie Euro 2012.

Powstaa w tym czasie sie nowych autostrad i dróg ekspresowych, wybudowano kilka terminali lotniczych co sprzyjao spawnej obsudze towarów. Za spraw tych wanie czynników zapotrzebowanie na krajowe przewozy caopojazdowe stale roso.

W polskiej gospodarce to wanie przewozy caopojazdowe w wikszoci realizuj przewozy zaopatrzeniowe i inwestycyjne, m.in w brany budowlanej.

Transport drogowy jest swoistym fenomenem nie tylko w skali polskiej gospodarki ale równie w skali rynku europejskiego. Ogromna poda na tego typu usugi przewozowe rozwija si w trudnych warunkach siami przedsiebiorców prywatnych. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 100 tys. firm prowadzcych dziaalno zwizan z transportem drogowym. Ok. 98% z nich stanowi mikroprzedsibiorstwa lub dziaalnoci jednoosobowe, które dysponuj 1-5 pojazdami. Tylko niewielka cz dysponuje flot powyej 100 pojazdów. Wikszo z tych samochodów spenia najwysze normy ekologiczne EURO5, dziki czemu polski transport ciarowy jest obecnie najnowoczeniejszy i najsilniejszy w caej Europie. Na skutek ogromnej poday powstaa silna konkurencja, co spowodowao spadek cen a tym samym wzrost jakoci usug. Aktualnie sytuacja  przewoników znów ulega pogorszeniu ze wzgldu na spadajcy popyt na przewozy krajowe. Zakoczenie wikszoci rozpocztych inwestycji drogowych w Polsce a take brak nowych spowodoway, i w latach 2010 i 2011 odnotowano kryzys w tej brany. Doszo do upadoci zarówno mniejszych jak i wikszych firm.Zdecydowanie mniejsza ilo adunków i wiksza poda samochodów miaa wpyw na poziom stawek frachtowych. Podobna, spadkowa tendencja zostaa odnotowana w poowie 2012 roku. Rok 2013 przyniós dalszy wyrany spadek stawek przewozowych zwaszcza tam, gdzie wystpi mniejszy potencja rynku zlece caopojazdowych. Obecnie rynek przewozów caopojazdowych w Polsce nadal pozostaje rozdrobniony. Nie odnotowano dominujacej pozycji jednej czy kilku firm. Moliwoci rozwoju maj te firmy, które bd potrafiy odpowiednio dopasowa swoje koszty do wci spadajcych stawek a stale rosncych wymaga klientów.