Aktualności

Nowa ustawa o transporcie drogowym.
dodane 2013-10-08

Od dnia 15 sierpnia 2013 roku obowizuje nowa ustawa dotyczca transportu drogowego. Jest to ju druga nowelizacja, po której  zosta ostatecznie rozwizany problem licencji na wykonywanie krajowego jak i midzynarodowego transportu towarów. 

Z czym wic zmierzymy si po wejciu w ycie znowelizowanej ustawy? 

W nowej ustawie o transporcie drogowym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewonika zastpi licencj krajow i bdzie niezbdne do uzyskania tzw. licencji wspólnotowej. Przewidziano te nowe kary dla przewoników, kierowców oraz osób odpowiedzialnych za zarzdzanie transportem. Wprowadzone zezwolenie na wykonywanie zawodu przewonika drogowego zastpi licencj krajow. Podmiotami odpowiedzialnymi za wydanie takiego zezwolenia ma by starosta, prezydent miasta oraz Gówny Inspektor Transportu Drogowego. Dotychczasowa licencja krajowa bdzie natomiast wydawana jedynie na: taksówki, samochody osobowe, przewozy osób pojazdami powyej 7-9 miejsc oraz na dziaalno dotyczc porednictwa w przewozie rzeczy.

Tak wic, zgodnie z nowymi przepisami uzyskanie zezwolenia jest konieczne w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego, natomiast w przypadku wykonywania midzynarodowego transportu konieczne jest posiadanie licencji wspólnotowej.

Ustawa zdefiniowaa równie pojcie tzw. bazy eksploatacyjnej czyli miejsca wyposaonego w odpowiedni sprzt techniczny oraz urzdzenia, które s niezbdne przy prowadzeniu dziaalnoci transportowej. Nowe przepisy okrelaj, e w skad bazy musi wchodzi co najmniej jedno z nastpujcych miejsc: zaadunku, rozadunku, postojowe lub naprawy i konserwacji pojazdów.

W nowelizacji ustawy o transporcie drogowym okrelono równie czas pracy kierowców, pracujcych na wasny rachunek  i kierowców- przedsibiorców. redni tygodniowy czas pracy nie bdzie móg przekroczyc 48 godzin. Uwaga: nie myli z czasu pracy z czasem jazdy!

Przepisy zaoyy równie ewentualne wyduenie tego czasu do 60 godzin w przypadku, gdy w cigu ostatnich czterech miesicy nie zostaa przekroczona rednia norma 48 godzin.

Podstawa prawna: ustawa z 5 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567).